Katastrální zákon

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Od 1. 1. 2014 jsou tyto zákony nahrazeny zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Problematika zápisu věcných práv do katastru nemovitostí a zásady, kterými se katastr řídí, jsou součástí nového občanského zákoníku.

Občanský zákoník

Občanský zákoník je zákoník komplexně a systematicky upravující hmotné soukromé právo určitého státu.V oblasti procesního práva ho doplňují soudní řády, v České republice je to občanský soudní řád. Aktuálně je účinný Občanský zákoník, který byl přijat roku 2012 a účinnosti nabyl 1. ledna 2014. Kromě oblastí upravených zrušeným zákoníkem z roku 1964 totiž zahrnul i rodinné, spolkové, pojišťovací právo a další právní oblasti, navíc v sobě sjednotil závazkové právo. Kromě obchodního korporátního práva, obsaženého v zákoně o obchodních korporacích, mimo něj zůstalo jen pracovní právo.

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon neboli zákon ze dne 30. března 2006, č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení je český zákon, který upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů; dále upravuje oddlužení dlužníka. Insolvenční zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008 a nahradil dosavadní zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

Zákon byl novelizován k 1.1. 2013.

Občanský soudní řád

Občanský soudní řád (ve zkratce OSŘ nebo o. s. ř.) je zákon č. 99/1963 Sb., který je základním pramenem českého občanského práva procesního. Obsahuje hlavní právní úpravu civilního procesu: sporného nalézacího řízení, řízení smírčích a zajišťovacích a řízení vykonávacího. Je tedy základním procesním nástrojem, jehož prostřednictvím české soudy poskytují spravedlivou ochranu narušeným nebo ohroženým soukromým právům a oprávněným zájmům osob.

Exekuční řád

Exekuční řád (ve zkratce e. ř., ex. ř., EŘ nebo ExŘ) je zkrácený název zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Je právním předpisem upravujícím postavení a činnost soudních exekutorů, provádění exekucí, stejně jako postavení a organizaci exekutorské komory a otázek souvisejících.

Zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích je zkrácený název zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jde o zákon, který zčásti nahradil dosavadní obchodní zákoník. Věnuje se především úpravě obchodních společností a družstev, obchodní závazkové právo je obsaženo v novém občanském zákoníku. Jeho hlavním autorem je Bohumil Havel.

Poslanecká sněmovna jej schválila 16. prosince 2011, Senát 25. ledna 2012 a prezident republiky jej podepsal 20. února. Účinnosti zákon, stejně jako nový občanský zákoník, nabyl 1. ledna 2014.